สีประจำมหาวิทยาลัย (Color)

“สีเหลือง” หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์

“สีเทา” หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา

“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง