สีประจำมหาวิทยาลัย (Color)

          "สีเหลือง" หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์

          "สีเทา" หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา

         "สีเหลือง-เทา" หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง