ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (Logo)

          "ตราโรจนากร" หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
                    ตราโรจนากรมีองค์ประกอบ เป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างมีสุรยรังสีที่แผ่ขึ้นจากลายขิดซึ่งอยู่เหนือปรัชญาภาษาบาลี ว่า "พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว" ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

         ใบเสมา หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา องค์พระธาตุนาดูน เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและความดีงาม

          สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

          ลายขิด หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

          ตราโรจนากร ความหมายโดยสรุปคือ ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมปัญญาท้องถิ่น

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมีหลากหลายแบบ ท่านสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมและสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

https://identity.msu.ac.th/th/index.php/2016-06-01-03-17-17/logo