นามบัตร (Name card)

   นามบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    -  ขนาด 3.5 x 2 นิ้ว
                    -  กระดาษที่ใช้พิมพ์นามบัตร ยี่ห้อ Solution รุ่น TRT หนา 200 แกรม สีขาว
                    -  รหัสกระดาษ (02315), (09118)

Downloads Name card

รหัสสี