www.identity.msu.ac.th

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Identity Standard)

           อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ MSU Identity Standard คือ สิ่งซึ่งแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย เนื้อหาเว็ปไซต์นี้ประกอบไปด้วย ตัวอย่าง กราฟิก รูปแบบ รูปภาพ สี สัญลักษณ์ คำขวัญ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและนำไปใช้ฝนการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรภายนอกสามารถจดจำมหาวิทยาลัยได้ในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้นำมาจากหลายแหล่งอ้างอิง อาทิเช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการจัดประกวดแข่งขัน เป็นต้น โดยมีผู้เรียบเรียง คือ งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู


 

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์ (Download)
          คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3408/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554