Demo2 first Demo2 second Demo2 third Demo2 fourth Demo2 second
 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4315 ภายใน 1233,1234