ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (Logo)

“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง

ตราโรจนากรมีองค์ประกอบ เป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน
ด้านล่างมีสุรยรังสีที่แผ่ขึ้นจากลายขิดซึ่งอยู่เหนือปรัชญาภาษาบาลี ว่า “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

ใบเสมา หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา
องค์พระธาตุนาดูน เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

ตราโรจนากร ความหมายโดยสรุป คือ ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมปัญญาท้องถิ่น